کیفیت استاندارد ۱۲ واحد تولیدی در البرز بررسی شد

سرپرست اداره کل استاندارد استان البرز از بررسی پرونده‌هایی که با نقض همراه بودند در راستای کیفی سازی تولیدات خبر داد.

کیفیت استاندارد ۱۲ واحد تولیدی در البرز بررسی شد

به گزارش چهل ستونه از کرج، محمد آئینی، سرپرست استاندارد استان البرز، امروز در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ که با ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ، ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ – ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ، گفت: ١٢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻄﺮﺡ شد.

وی‌با بیان اینکه تمام پرونده‌ها به صورت ﻣﻮﺭﺩی ﺑﺮﺭﺳﯽ شد، اضافه کرد: ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ، ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ. 

ﺁﺋﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎﻥ کرد: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﺭﻡ، ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻣﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺸﻮﺩ.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید